Vad är en samfällighetsförening?

Till våra fastigheter hör en del gemensamma anläggningar.

Anläggningsbeslut vid Lantmäterimyndigheten i Mölndals Kommun, Dnr 1999/1382), som förvaltas i en samfällighetsförening. Denna har till syfte är att förvalta vägar, vatten- och avloppsledningar, grönområden, parkeringsplatser, lekplats, belysningsanläggning, el- och teleledningar mm för de fastigheter som utgör samfälligheten.Bilagor X och Y

Föreningen köper in renhållning, vatten, fjärrvärme och annan service, vilket vidarefaktureras till självkostnad. Allt sker utan vinstsyfte. Det är Anläggningslag (1973:1149) och Samfällighetsföreningens stadgar som reglerar vad vi i föreningen skall göra och hur vi skall arbeta.

Skogsbo Samfällighets nyttjandeavtal

För dig som vill veta mer hänvisar vi till boken Samfälligheter – Praktisk handbok om skatt, ekonomi & juridik, skriven av Björn Lundén. Styrelsen har tillgång till boken och du kan låna den.

Skogsbo Informations folder

Informationsbroschyr om vårt område.

Uppdateras med jämna mellanrum.

Techems portal manual

Du loggar in på Techems portal för att se din förbrukning för vatten och värme med den mailadress och lösenord som ni fått aviserad. Vid frågor på detta kontakta Åsa i hus 51 eller med ett mail till ekonomi@skogsbo.nu.

Här finns manualen till portalen.

ÅVC-Kort
Kontakta Stefan Andersson, hus 35


Ny Nyckel
Kontakta Åsa Abrahamsson, hus 51
ekonomi@skogsbo.nu