Skogsbo A till Ö

Till höger hittar du foldern Skogsbo information som pdf. Där finns praktisk viktig information.

Hela området är allas gemensamma ansvar. Ser du något som behöver åtgärdas, se om du kan lösa det själv. Om vi behöver hjälpas åt eller ta hjälp av hantverkare eller annan leverantör kan du kontakta styrelsen.

Saknar du någon information eller har tips på något som borde ligga här, kontakta styrelsen.


Anläggningsbeslut vid Lantmäterimyndigheten i Mölndals Kommun, Dnr 1999/1382, som förvaltas i en samfällighetsförening. Denna har till syfte är att förvalta vägar, vatten- och avloppsledningar, grönområden, parkeringsplatser, lekplats, belysningsanläggning, el- och teleledningar mm för de fastigheter som utgör samfälligheten.


Förutom anläggningsbeslutet så är det Anläggningslag (1973:1149) och Samfällighetsföreningens stadgar som reglerar vad vi i föreningen skall göra och hur vi skall arbeta.


Några fastigheter har ett nyttjandeavtal. Markområdet ligger i anslutning till husägarens tomt och syftet är att på ett smidigt sätt ordna skötsel av samfällighetens grönområde. Som motprestation har husägaren rätt att disponera området som del av sin egen trädgård.


ÅVC-Kort
Från och med 8 april 2021 så använder man sitt körkort för att komma in på Återvinningsstationerna i Lindome och Kikås. ÅVC-korten avskaffas.
Se mer info här


Extra nyckel till fastigheten
Våra nycklar är spärrade för kopior. Behöver du ny nyckel?
maila: nyckel@skogsbo.nu