Skogsbo A till Ö

Hela området är allas gemensamma ansvar. Ser du något som behöver åtgärdas se själv om du kan lösa det eller kontakta styrelsen om hantverkare eller annan firma/leverantör måste tillkallas. Gör absolut inget som kan utsätta dig för fara. 

Nedan finns information om diverse saker som kan vara bra att veta om Skogsbo. Saknar du någon information eller har tips på något som borde ligga här, kontakta styrelsen.


Anläggningsbeslut vid Lantmäterimyndigheten i Mölndals Kommun, Dnr 1999/1382, som förvaltas i en samfällighetsförening. Denna har till syfte är att förvalta vägar, vatten- och avloppsledningar, grönområden, parkeringsplatser, lekplats, belysningsanläggning, el- och teleledningar mm för de fastigheter som utgör samfälligheten.


Förutom anläggningsbeslutet så är det Anläggningslag (1973:1149) och Samfällighetsföreningens stadgar som reglerar vad vi i föreningen skall göra och hur vi skall arbeta.


Några fastigheter har ett nyttjandeavtal. Markområdet ligger i anslutning till husägarens tomt och syftet är att på ett smidigt sätt ordna skötsel av samfällighetens grönområde. Som motprestation har husägaren rätt att disponera området som del av sin egen trädgård.


ÅVC-Kort
Behöver du nytt kort?
maila: kort@skogsbo.nu


Extra nyckel till fastigheten
Våra nycklar är spärrade för kopior. Behöver du ny nyckel
maila: nyckel@skogsbo.nu

Skogsbo Information -

Du som är nyinflyttad…eller bara behöver friska upp minnet…läs allt om Skogsbo samfällighetsföreningen här.
Uppdateras kontinuerligt.

Manual till Techems boendeportal.

Har du glömt dina inloggningsuppgifter kontakta ekonomi@skogsbo.nu.